Loading...
Onze diensten2024-06-03T14:55:33+02:00

‘Bell levert actuariële pensioenadviesdiensten. Samen voegen we op heldere en intelligente wijze waarde toe aan uw pensioenfonds, onderneming of ondernemingsraad.’

Actuariële diensten

Bell beschikt over de actuariële kennis en vaardigheden om oplossingen te bieden voor alle actuariële vraagstukken.

Met behulp van innovatieve programmatuur en onze verfrissende kijk op de materie komen wij tot maatwerkoplossingen voor onze cliënten. Onze actuariële dienstverlening voegt waarde toe voor pensioenfondsen, ondernemingen en ondernemingsraden.

Wilt u weten hoe u uw actuariële jaarcyclus op een intelligente wijze kunt inrichten? Bent u op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Heeft u begeleiding nodig bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel? Wij kunnen u van dienst zijn in het hele proces van inventarisatie van uw vraag tot communicatie van de oplossing.

Gerelateerd:

Pensioenbeleid

Wij helpen onze cliënten bij het ontwikkelen en uitdragen van hun pensioenbeleid.

Ons advies met betrekking tot het pensioenbeleid wordt gebaseerd op uw doelstellingen. Wij nemen de tijd om deze te inventariseren en elkaar volledig te begrijpen. Vervolgens vertalen wij uw doelstellingen naar concrete beleidskeuzes.

Voorbeelden van deze dienstverlening zijn:

 • Ontwerp, wijziging en harmonisatie van pensioenregelingen
 • Selectietraject pensioenuitvoerder
 • Overleg met OR en vakbonden

Onze dienstverleningsdocumenten
kunt u hier inzien:

DC Consulting

Bell biedt inzicht in de verschillen en overeenkomsten van de op de markt beschikbare DC-producten.

Als werkgever wilt u dat uw pensioenregeling past bij de bedrijfscultuur en de overige arbeidsvoorwaarden. Voor werknemers is het belangrijk om de beschikbare opties te begrijpen, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun pensioen.

Bell helpt werkgevers, ondernemingsraden en pensioenfondsen om op basis van het beschikbare budget tot een optimale pensioenregeling te komen. Met onze gedetailleerde kennis van de DC-markt adviseren we u vervolgens onderbouwd over de pensioenuitvoerder die het beste past bij uw eisen en wensen. Met heldere communicatie over het gekozen product zorgen wij samen met u dat uw werknemers de gedane investering waarderen.

Documenten:

Onze dienstverleningsdocumenten
kunt u hier inzien:

OR Advisering

Medezeggenschap is belangrijk. Bell behartigt de belangen van ondernemingsraden.

Als een werkgever de pensioenregeling wil wijzigingen, of naar een andere pensioenuitvoerder wenst over te stappen, dan is instemming van de Ondernemingsraad vereist. De pensioenmaterie is echter weerbarstig, terwijl de financiële belangen groot zijn. Van u als ondernemingsraad wordt verwacht dat u de belangen van de werknemers behartigt, maar ook dat u het belang van de onderneming bij uw besluitvorming betrekt. Dit is een allesbehalve eenvoudige opdracht.

Bell heeft veel ervaring met overlegtrajecten tussen werkgevers en medezeggenschap, onderhandelingen met pensioenuitvoerders en pensioencommunicatie met werknemers. Omdat we ook werkgevers adviseren, weten wij welke argumenten en doelstellingen voor hen belangrijk zijn. Met deze kennis kunnen wij u optimaal helpen om uw positie aan de onderhandelingstafel te versterken. Wij stellen u in staat om met een heldere visie uw standpunten uit te dragen naar zowel de werkgever als naar uw achterban.

Bell adviseert niet alleen ondernemingsraden. Ook andere vormen van medezeggenschap, zoals personeelsvertegenwoordigingen en vakbonden, behoren tot onze cliënten.

Kostenbenchmark pensioenfondsen 

Wij voorzien in de behoefte van pensioenfondsen met de complete, marktbrede Bell Kostenbenchmark.

Met onze Bell Kostenbenchmark krijgen pensioenfondsen inzicht in de rendementen en de kosten per beleggingscategorie, in vergelijking met representatieve peergroups.  

Deelname aan de Bell Kostenbenchmark kost €795 exclusief btw. Het verzamelen en aanleveren van de gegevens neemt minder dan een kwartier van uw tijd in beslag. In oktober ontvangt u dan de specifiek voor uw fonds vervaardigde benchmarkrapportage. Ook ontvangt u ons jaarlijkse onderzoeksrapport met een overzicht van de gehele sector.

Voorbeeldrapport

Klik hier om een voorbeeld van ons benchmarkrapport te bekijken, voorheen uitgebracht onder de naam LCP.

Meer informatie en aanmelden

Download  hier het aanmeldingsformulier. Na invulling en ondertekening kunt u dit aan ons sturen via kostenbenchmark@bellpca.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bell via 030 256 76 30, of via genoemd e-mailadres.

ALM

In het ALM-traject werkt Bell samen met het bestuur om pensioenrisico’s te managen, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van alle stakeholders.

Het doel van Asset Liability Management (ALM) is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke financiële ontwikkelingen en de risico’s van een pensioenfonds, en daarbij het optimale beleggingsbeleid te vinden. Belangrijke risicovariabelen zijn bijvoorbeeld de kans op een tekort, de kans dat toeslagen niet (volledig) gegeven kunnen worden en de kans dat de premie niet toereikend is voor de geambieerde pensioenopbouw.

ALM kwantificeert deze risico’s en laat zien onder welke omstandigheden deze zich manifesteren. U krijgt inzicht in de mogelijke gevolgen van keuzes inzake het premie-, toeslagen- en strategisch beleggingsbeleid.

Wij zien ALM als een proces dat gezamenlijk met het bestuur van een pensioenfonds tot stand komt. Onze ervaring leert dat door deze interactie het bestuur een beter inzicht krijgt in de samenhang van de diverse risico’s van het pensioenfonds. Door onze unieke aanpak levert de ALM-studie een grote bijdrage aan het vormen van een intelligent lange termijn beleid.

International Accounting

Bell rapporteert op heldere wijze de waardering van uw pensioenverplichtingen voor de jaarrekening.

Op basis van internationale accountantsrichtlijnen zijn ondernemingen verplicht om voor bepaalde personeelsbeloningen een voorziening op te nemen in de jaarrekening. De gehanteerde veronderstellingen bij het bepalen van de hoogte van de voorziening zijn hierbij essentieel. 

Samen bepalen we welke veronderstellingen voor uw organisatie van belang zijn, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de richtlijnen bieden. Als deze zijn afgestemd met de accountant, verzorgen we een heldere en complete rapportage. 

Wij begeleiden onze cliënten bij het opstellen van rapportages conform de richtlijnen IFRS, US GAAP en UK GAAP. Ook bij andere lokale accountantsrichtlijnen, zoals Canadian GAAP of Swedish GAAP, kan Bell u van dienst zijn.

Internationaal pensioen

Bell werkt voor internationale ondernemingen en is bekend met de specifieke behoeften die uit een internationale context voortkomen.

Via het wereldwijde MGAC netwerk beschikken wij over de benodigde lokale en internationale expertise. Met die kennis kunnen wij internationale pensioenvraagstukken oplossen. U kunt daardoor via één contactpersoon over alle gewenste informatie beschikken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Wij begeleiden internationale moederbedrijven bij het opzetten van een pensioenregeling en andere inkomensvoorzieningen voor hun Nederlandse vestiging, en andersom.
 • Bij fusies en overnames verzorgen wij uitgebreide risicoanalyses ten aanzien van de pensioentoezeggingen.
 • Ten behoeve van de jaarrekening verzorgen wij de waardering van uw pensioenverplichtingen en desgewenst ook de consolidatie.
 • Door het opzetten van multinational pooling kunnen we multinationals helpen de pensioenkosten te beperken.

Fusies & overnames

Bell geeft inzicht in de pensioenverplichtingen en de financiële risico’s bij fusies en overnames.

Wij werken voor zowel overnemende als verkopende partijen. Als koper wilt u uw bod mede afstemmen op de pensioenverplichtingen die u overneemt en de bijbehorende risico’s. Een verkoper zal de mogelijkheden willen inventariseren om zelf de pensioenrisico’s te verminderen, om te voorkomen dat de pensioenverplichtingen de onderhandelingen onnodig moeilijk maken. Wij geven helder overzicht van de stand van zaken en adviseren u bij de te nemen stappen en beslissingen.

Buyout

Bell biedt een gestructureerde aanpak om van een liquidatieproces een succes te maken.

Op basis van onze ervaring bij het liquideren van ondernemingspensioenfondsen hebben wij een plan van aanpak opgesteld, waardoor geborgd is dat aan alle essentiële stappen in het liquidatieproces op tijd aandacht wordt besteed. Een nauwe samenwerking tussen werkgever en fondsbestuur is belangrijk, waarbij het fondsbestuur verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de bestaande pensioenverplichtingen en de werkgever voor de inrichting van de nieuwe uitvoeringswijze van de pensioenregeling.

Wij helpen u met:

 • haalbaarheidsonderzoeken en het identificeren van triggers om tot actie over te gaan
 • voorbereidingen op een eventuele (gedeeltelijke) overgang naar een andere pensioenuitvoerder
 • de keuze tussen handhaven of inleveren van een BPF dispensatie
 • opstellen van offerteverzoeken, beoordelen van offertes en het voeren van de onderhandelingen
 • analyses van de financiële gevolgen in termen van cashflow, dekkingsgraad en het effect op de pensioenverplichtingen in de jaarrekening van de onderneming

Pensioencommunicatie

Bell voegt waarde toe aan uw pensioenregeling door heldere communicatie.

De werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling is hoog, maar voor medewerkers vaak niet zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de medewerkers zich niet bewust is van de inhoud van de pensioenregeling. Heldere communicatie is essentieel als u wilt dat uw werknemers de gedane investering waarderen.

Bell helpt pensioenfondsen, werkgevers en ondernemingsraden met hun communicatie-uitingen. Heldere communicatie is kenmerkend voor onze werkwijze.

Voorbeelden van pensioencommunicatie die wij verzorgen zijn:

 • geven van presentaties aan uw deelnemers
 • voeren van individuele pensioeninzicht-gesprekken met uw werknemer
 • aanleveren van teksten voor nieuwsbrieven en uw website
 • verzorgen van pensioenbrochures

Opleidingen

Bell verzorgt opleidingen en trainingen ter bevordering van uw pensioenkennis.

De pensioenwetgeving stelt hoge eisen aan deskundigheid, geschiktheid en zorgplicht. Pensioenfondsbesturen hebben uitgebreide pensioenkennis nodig en moeten over de nodige competenties beschikken om hun taak goed uit te voeren. Van HR wordt verwacht dat zij de pensioenregeling kan uitleggen aan werknemers. Een OR moet voldoende pensioenkennis hebben om een volwaardige gesprekspartner van de werkgever te zijn. Voor alle betrokkenen bieden wij een pensioencursus op maat aan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 • We bieden pensioenfondsbestuurders en leden van verantwoordingsorganen een opleiding die is gebaseerd op de eindtermen van geschiktheidsniveau A (deskundigheid in combinatie met de juiste competenties en professioneel gedrag). Ook kunnen we trainingen op deelgebieden verzorgen voor de verschillende pensioenfondsorganen, op niveau A en B, over bijvoorbeeld het Financieel Toetsingskader, Asset Liability Management of integraal risicomanagement. 
 • Voor HR-afdelingen verzorgen wij de incompany opleiding “Inzicht in pensioen”, waarbij de belangrijkste pensioenvragen voor HR-professionals aan bod komen. 
 • Voor ondernemingsraden hebben wij de cursus “OR en pensioen”. 
Ga naar de bovenkant